Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення історії

Сторінка 1

Результатом навчання учня історії мають бути:

1. Знання — безпосередньо — події, терміни, особи.

2. Розуміння — це осмислення зв'язків у фор­муванні історичних явищ.

3. Вміння — аргументовано висловлювати дум­ки, припущення, гіпотези, розмірковувати над історичними подіями та явищами, складати сло­весний історичний портрет.

Зміст сучасної історичної освіти має полягати не у заміні одних історичних фактів на інші, а модернізації, наближенні її до сучасних потреб та вимог, які ставить перед учнем суспільство. Необхідне концептуальне переосмислення іс­торії, її ролі у суспільстві. Історична освіта має раціоналізувати історичні знання — щоб суспіль­ство приймало події не через емоції, а розумом, об'єктивно.

Головні питання дидактики історії — «Як на­вчати?» та «Чого навчати?». Перше питання — це питання методів. Відповіддю на друге (мета) — є результат навчання історії — рівень історичних знань окремого учня.

Створений історії вчителем школи — спроба заповнити прогалину бра­ку теоретичних та практичних напрацювань, які допомагали б учителю історії — у викла­данні, а учню — у навчанні, розумінні нового матеріалу та засвоєнні його на високому рівні осмислення.

Учень зазнає впливу різних джерел історич­ної інформації, тому головний акцент діяльності вчителя зміщується від подання готових знань до їхньої корекції. Поряд із самими історичними знаннями постає проблема засвоєння учнями без­посередніх механізмів їх здобування.

І. Формування уявлень про державотворчі процеси на різних етапах розвитку історії

Важливим елементом навчального процесу в іс­торії є формування історичних понять. Маються на увазі терміни на позначення певних історичних явищ та процесів (держава, рабство, революція, криза). Історичні поняття — це відображення у свідомості учня об'єктивної історичної дійсності; воно узагальнює, відображає загальні суттєві риси багатьох історичних явищ.

Формуванню понять доцільно приділяти більше уваги. Ставлення учня до історичних явищ, образів, ді­ячів створюється саме через поняття. Слід враховува­ти індивідуальність учня, який сприймає риси, ознаки терміну через властиву саме йому систему цінностей. Тому формулювання термінів має бути точним, іден­тичним для усіх учнів. Важливу роль при формуванні понять відіграє активна розумова діяльність самого учня, звичайно, організована чи під керівництвом учителя. Самостійно здобуті знання запам'ятовуються краще, поняття вкладаються у систему.

Виділяють три групи історичних понять:

1. Частково історичні поняття — позначають конкретні історичні явища, характерні для певного періоду даної країни (бояри, чернь закупи, смерди, універсал). Ці поняття легко пояснити, вони роз­глядаються в рамках уроку і показують специфіку історичного розвитку окремих країн.

2. Загальноісторичні поняття — являють собою вищий ступінь узагальнення (феодал, васал, фео­дальна роздробленість, законодавство, козацтво, індустріалізація, голодомор). Розкриття цих понять відбувається через систему уроків у межах теми.

3. Соціологічні поняття — показують загальні зв'язки історичного процесу. Це такі поняття, як держава, культура, виробничі сили, революція, на­ція, — найбільш складні й загальні поняття.

Вихідний момент у процесі формування істо­ричних уявлень є їхня цілісність. Будь-яке поняття вказує саме на типові риси явища. Тому необхідна конкретизація, наголошення на певних рисах яви­ща, які є найбільш суттєвими.

Методи або механізми формування історичних понять:

1. Подання нового терміну і визначення, яке уза­гальнює дане поняття.

2. Наступне використання нового поняття на даному і на наступних уроках.

3. Методи засвоєння історичних понять: порівняння — короткий опис, виокремлення суттєвих ознак, рис явища, усвідомлення відмін­ностей від інших;

• наочність — практичне використання поняття.

Самі поняття є засобом пізнання історичних фак­тів, явищ та процесів. Одні групи понять служать підґрунтям для формування іншої групи понять.

Сторінки: 1 2 3 4 5