Діяльність робочих факультетів Криму у 20-х роках ХХ століття

Сторінка 1

Історія розвитку вищої освіти автономної Республіки Крим – одна з найважливіших частин вітчизняної історії, яка пронизує всі сфери життя суспільства – від народного господарства, повсякденного побуту людей до духовного життя. Але, по-перш всього, це історія інтелігенції – того соціального строю, який, не дивлячись на свою малочисельність у недавньому минулому, завжди грав роль найважливішого ферменту у складному процесі взаємодії суспільних сил, виражав сподівання всіх елементів соціуму. Метою дослідження є комплексне вивчення розвитку вищої освіти Криму наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття. Виходячи з поставленої мети, сформульовані такі завдання дослідження:

· прослідкувати передумови ставлення вищої освіти в Криму (кінець ХІХ – початок ХХ століття);

· з’ясувати етапи становлення робочих факультетів Криму у 1920-1930 р.;

· визначити сумісні ознаки та специфіку історії освіти Криму, поступальність узагальненого осягнення освітнього процесу.

При підготовці до конференції задіяні документи Державного архіву Автономної Республіки Крим (ГААРК), Центрального Державного Архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) публікації з періодичного друку газети „Красный Крым”, виступів керівників освіти.

Однією з найперших задач Криму 1920 року – був розвиток вищої освіти. Для того, щоб представити робочим та селянам реальну можливість успішно займатися у вищій школі, при раді навчальних закладів були створені робочі факультети. Так виник новий, не бувший до цього часу, тип навчальних закладів, покликаний допомагати рішенню задачі – пролетаризації вищої школи, вихованню нових кадрів народної інтелігенції. Мету робфаку нарком освіти А.В. Луначарський визначив так: „ . значення робфаків заключається у тому, що вони не тільки призначені для поповнення першого курсу різноманітних навчальних закладів, але й для полегшення пролетаріату фактично завойовувати ці вищі школи для себе .”. [1]

Вищою школою потрібно було не тільки оволодіти, але й обновити її склад, країні потрібно було сформувати нову інтелігенцію з представників робочого класу та селянства.

У Криму, при підтримці Норкомпосу, у грудні 1920 року був створений перший робочий факультет. Кримревком 20 січня 1921 року створив Положення про Сімферопольський робочий факультет, надрукував його у газеті „Красный Крым” у спеціальному типографському листі у вигляді наказу № 1, де зазначалось: „Для організації робочих факультетів створити у центрі і на місцях особисті комісії з представників парткому, ревкому, профсоюзу, політвідділу армії”. [2] Перші урочисті збори, присвячені відкриттю робфаку, пройшли 21 лютого 1921 року у м. Сімферополі у готелі „Метрополь”. Робочому факультету було надано ім’я І.А. Назукіна. За перший навчальний рік було прийнято 204 студента, викладацький склад нараховував близько 30 чоловік, з них: професор Завадський, Д.В. Синіцин, Я.І. Френзель, А.І. Єлістратов та інші. Завідуючим робфаку був І.В. Руднєв. У 1921 році були відкриті робочі факультети у Сімферополі, Севастополі та Керчі.

У 1922 році були розроблені вимоги, щодо прийому. На робфаку навчалось 185 студентів. З них: робочих – 130, землеробів – 44, а людей, які не займались фізичною працею – тільки 17. По закінченню другого навчального року було випущено 35 чоловік. У 1922 році робфак випустив не тільки студентів сімферопольського, але й севастопольського та керченського робфаків. У грудні 1922 року в Ялті відкрився новий підрозділ робфаку. Він розташувався у колишньому палаці графа Мордвінова. Навчання почали 250 студентів, з яких 150 чоловік отримали стипендії від Наркомпроса. [3] Восени 1922 року на навчання у сімферопольський робфак було прийнято 100 чоловік. У листопаді 1923 року Кримський робфак був укомплектований у складі 560 чоловік, з яких сімферопольський робфак нараховував 253 студента, севастопольський – 150 і близько 250 чоловік було прийнято у 1923 році.

На початку 1923-1924 навчального року сімферопольському робфаку надали приміщення на вулиці Вокзальній, де раніше розташовувались піхотні курси. Там займався перший курс. Другий та третій курси проводили заняття в будинку колишнього притулку у провулку Фабра (сучасний Совнаркомовський). Студенти третього курсу відвідували також фізичний та хімічний кабінети університету по вулиці Госпітальній (сучасна вулиця Курчатова). Аудиторії у колишньому притулку були розміщені дуже незручно, були прохідними, що заважало повноцінним заняттям. Значно кращі були аудиторії в будинку колишніх піхотних курсів.

Сторінки: 1 2 3