Джерельна база дослідження недержавного сектору промисловості України в умовах Непу

Сторінка 1

Розпочинаючи історичне дослідження, важливо оцінити інформаційні можливості різних груп джерел, їх цінність для вивчення конкретної проблеми. Аналіз широкого кола опублікованих історичних джерел з питань функціонування недержавного сектору в умовах НЕПу дозволяє виділити, згідно із загально визначеним розподілом за походженням, декілька найбільш характерних груп документів.

До першої групи джерел слід віднести законодавчі акти: рішення і постанови Всеукраїнських і Всеросійських з’їздів рад, декрети, положення, постанови ВУЦВК, ВЦВК, урядів України, Росії та СРСР. Ці документи визначали суспільно-правовий статус нової буржуазії та регламентували її підприємницьку діяльність. Вони публікувалися у спеціальних і тематичних збірниках нормативних актів, а також у пресі.

Друга група репрезентована програмними та директивними документами Комуністичної партії (оскільки в її руках була зосереджена вся влада). Найважливіші постанови партійних органів викладені у багатотомному виданні „Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів ЦК”. Головні настанови Компартії України зосереджені в збірниках документів з’їздів та конференцій (всеукраїнських та регіональних) партійних організацій. Ці матеріали дозволяють з’ясувати ставлення керівництва до багатьох аспектів відбудови та функціонування промисловості в умовах багатоукладності.

До третьої групи джерел можна віднести твори лідерів правлячої Комуністичної партії і радянського уряду: В.Леніна, Й.Сталіна, М.Бухаріна, Е.Квірінга, В.Чубаря та ін. Переважну частину праць партійних та державних керівників складають доповіді, промови на різних партійно-господарських зібраннях, а також статті, опубліковані у періодичних виданнях. Ці матеріали є важливим джерелом для вивчення форм і методів керівництва народним господарством у 1920-х рр.

Четверту групу джерел складають статистичні матеріали, які опубліковані в численних збірниках, довідниках, періодичних виданнях. (Слід зазначити, що багато статистичних матеріалів не було опубліковано і вони до сьогодні знаходяться в архівах). У статистичних виданнях, які вийшли упродовж 1920-х рр., містяться кількісні показники про підприємства різних форм власності та галузей промисловості, кількість робітників на них та умови праці, обсяги виробленої продукції тощо, а також про фінансовий стан – кредитування, оподаткування приватних підприємств. Окрему увагу було присвячено показникам дрібної кустарної промисловості та промислової кооперації.

До п’ятої групи джерел слід віднести мемуарну літературу. Точку зору керівників держави, погляди їх оточення, аналіз стану справ із середини системи, надає можливість зрозуміти саме мемуарна спадщина. З урахуванням „закритості” внутрішнього життя „перших осіб” країни, засекречування більшості інформації, мемуари стають єдиним джерелом висвітлення подій. Яскравим взірцем можуть стати надруковані спогади М.Хрущова.

Наступну групу складають праці українських та російських економістів 1920-х рр., в яких досліджувалися актуальні питання функціонування ринкової економіки. Так, праці М.Кондратьєва, О.Чаянова, Л.Юровського та Г.Сокольникова присвячені питанням кооперації, функціонування фінансової системи, грошової реформи тощо.

В окрему групу маємо виокремити періодичну пресу. Головною специфікою газетних публікацій як у центральній, так і в місцевій пресі було те, що окрім інформаційної вони мали ще й політичну - пропагандистську функцію. Газети: „Правда”, „Коммунист”, „Вісті ВУЦВК”, „Пролетарий” та інші – як органи владних структур в умовах диктату монопартійної системи - головним чином зосередилися на формуванні „вірного” світогляду читачів та закріпленні у громадян негативного ставлення до всіх проявів приватної ініціативи.

Менш заангажована і більш об’єктивна інформація надавалася у спеціалізованих періодичних виданнях: „Торгово-промышленная газета”, „Украинский экономист”, „Хозяйство Украины”, „Финансовый вестник” та ін. Вони приділяли увагу економіці та народному господарству країни, акцентували увагу на проблемах відбудови та розвитку промисловості. Питання функціонування кустарної промисловості та промислової кооперації висвітлювалися власними друкованими органами: „Кооперований кустар”, „Вісник промислової та промислово-кредитної кооперації України”, „Промкооператор” тощо.

Сторінки: 1 2