Універсали Богдана Хмельницького

Сторінка 1

План

Вступ. 3

1. Богдан Хмельницький – історична постать визвольної війни українського народу 6

2. Аналіз теоретичних основ написання універсалів. 10

2.1. Історія написанні універсалів Богдана Хмельницького. 24

3. Аналіз універсалів Богдана Хмельницького по роках. 28

Універсали 1648р. 28

Універсали 1649р. 33

Універсали 1650р. 36

Універсали 1651р. 43

Універсали 1652р. 44

Універсали 1653р. 48

Універсали 1654р. 51

Універсали 1655р. 57

Універсали 1656р. 61

Універсали 1657р. 66

Пропозиції 70

Висновки і узагальнення. 73

Використана література: 81

Додатки. 82

Вступ

Предметом дослідження в даній роботі є документи гетьмана Богдана Хмельницького, що очолив Визвольну війну, які виділяються автором в особливу групу - універсали.

Вивчаючи письмові джерела по історії Визвольної війни автор в даному випадку обмежується розглядом універсалів Б. Хмельницького як найбільше важливих джерел, які вийшли з повстанського лагеря і відбили його тенденції.

Значення документів Б. Хмельницького було оцінено ще сучасниками Визвольної війни. Їхню інформацію часто використовували автори вітчизняних та закордонних літописів і хронік, щоденників і мемуарів. Примітно, що вже в 1649 р. був вперше опублікований топографічним засобом документ Б. Хмельницького (лист до польського короля Яна Казимира від 17/8 1649 р.). Вітчизняні і закордонні історики протягом трьох сторіч розшукували і вводили в науковий оборот документи керівника Визвольної війни, зрідка присвячуючи конкретним документам невеличкі джерелознавчі етюди. Лише в 20 столітті стало можливим опублікувати практично весь комплекс відомих тоді гетьманських документів - 499 одиниць, включаючи 24 сумнівних або фальсифікованих. Це найцінніше археографічне видання було виконано академіком, доктором історичних наук И. П. Крип’якевичем і кандидатом історичних наук И. Л. Бутичем. Воно відразу ж стало незамінною підмогою для кожного фахівця з історії Визвольної війни.

Автор хоче в роботі вирішити такі задачі.

1. Залучити деякі універсали Б. Хмельницького, їх тексти і провести аналіз щодо їх написання.

2. Визначити характерні риси внутрішньої форми універсалів Б. Хмельницького; походження формулярів універсалів.

3. Визначити умови достовірності різноманітних універсалів гетьмана, охарактеризувати можливість використання інформації універсалів для наукової реконструкції історії Визвольної війни.

Методологічною основою даної наукової праці є визначне видання І. Крип’якевича і І. Бутила “Документи Богдана Хмельницького”, випущені в Києві в 1961 році.

Упорядники цього збірника прагнули, по можливості, уникнути повторення недоліків попередніх публікацій. Всі документи подаються на тій мові, на якій вони збереглися. Документи, які вже публікувалися, звірені з оригіналами, і в них зроблені відповідні уточнення.

Археографічне опрацювання проведено у відповідності з існуючими правилами, а також з урахуванням досвіду практичної роботи в цій галузі.

В основу публікації покладено оригінали; у випадках, коли оригінал загинув, але він у свій час був надрукований, в основу публікації покладений передрук з оригіналу. При відсутності оригіналів і публікацій з них у збірник включена найбільш вірогідна" копія.

Всі документи мають редакційні заголовки, в яких зазначаються дата (рік, місяць і число), місце написання, адресат і зміст. Оскільки всі документи належать Богдану Хмельницькому, в заголовках автор не вказується.

У тих випадках, коли в документі дата відсутня або ж помилкова, вона встановлена на підставі вивчення змісту даного та інших документів. Зважаючи на те, що документи Хмельницького, адресовані королю і польській шляхті, датовані, як правило, за новим (григоріанським) стилем, а інші здебільшого за старим (юліанським) стилем, всі документи мають подвійну дату. На першому місці поставлено дату за старим, на другому — за новим календарем. Дописані дати і в першому, і в другому випадках взяті в дужки.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39