Словацькі землі в боротьбі з Османською імперією в XVI – XVII ст.

Сторінка 1

Вступ

Актуальність даної теми полягає в ознайомленні з наявним матеріалом, який дає історіографічна література. Адже незаперечним є те, що суть і причини актуальності теми залежить від опрацьованого матеріалу по даній темі та її викладу в науковій літературі.

Дана тема охоплює важливий і водночас складний період в історії словацького народу і тому заслуговує на особливу увагу сучасників.

Унаслідок нескінченних конфліктів, спустошливих воєн і повстань, що не припинялися упродовж XVI—XVII ст., багато районів Словацького краю, що входив до складу Угорського королівства, зазнали небачених руйнувань і збезлюдніли. Слід наголосити, що з середини XV ст. словацькі землі стали ареною боротьби між ди­настіями польських Ягеллонів, австрійських Габсбургів та представниками мадяр­ських магнатів, які претендували на трон Угорського королівства.

Послаблення Угорського королівства відіграло свою фатальну роль, адже постійну загрозу для населення словацьких земель становили наскоки османів. Вперше з цією небезпекою людність південної частини словацьких земель зіткнулася в 1529 р., коли османське військо, яке прямувало на Відень, спустошило території в долинах річок Вагу, Грону та Нітри, а тисячі людей потрапили в полон. Відтоді загарбницькі рейди на словацькі території тривали аж до 1683 р., коли османське військо зазнало поразки в битві поблизу Відня. Протягом майже 150 років населення словацьких земель протистояло тиску османів.

Вивчення боротьби словацького народу проти османського поневолення є актуальним завданням сучасної історичної науки, оскільки актуальність проблеми зумовлюється відсутністю якогось комплексного узагальненого видання з даного питання, де б підсумовувалися всі попередні дослідження.

Мета і завдання дослідження обумовлені актуальністю обраної теми. Працюючи над дослідженням автор ставить перед собою мету висвітлити, на основі аналізу опрацьованої наукової літератури, характер боротьби проти османської навали на словацьких землях.

Виходячи з мети, ми ставимо перед собою наступні завдання:

· висвітлити основні перипетії османської агресії проти словацького народу;

· проаналізувати розвиток словацьких землель в період османсько-габсбурзького протиборства;

· охарактеризувати розвиток словацької культури XVI – XVII ст. в контексті анти османської боротьби.

Отже, об’єкт дослідження – словацькі землі в боротьбі з Османською імперією в XVI – XVII ст.

Предметом дослідження є весь комплекс процесів пов’язаний із суспільно-політичним та культурним розвитком словацького народу в контексті антиосманської боротьби XVI – XVII ст.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період XVI – XVII ст., тобто час агресії з боку Османської Порти щодо словацького народу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що автор намагається побудувати свою роботу на основі вивчених достовірних, підтверджених фактів і детальне вивчення всіх доступних йому матеріалів. В дослідженні робиться спроба пов’язати систематизацію і узагальнення значного фактичного матеріалу, комплексного дослідження даної проблеми.

Теоретична і практична значимість результатів дослідження полягає в можливості їх використання у вищих і середніх навчальних закладах при підготовці відповідних тем з всесвітньої історії.

Практичне застосування дослідження може знайти під час лекційних, факультативних, семінарських і консультативних занять у вузах, в ході наукових конференцій. Матеріали і висновки роботи можуть бути використані у подальшій науково-дослідній роботі істориків.

Структура роботи обумовлена метою та завданнями дослідження і побудована за проблемно-хронологічним принципом. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Розділ 1.

Османська навала на словацькі землі

Ще в середині XV ст. словацькі землі пе­ретворилися на арену боротьби між ди­настіями польських Ягеллонів, австрійсь­ких Габсбургів та представниками мадяр­ських магнатів, які претендували на трон Угорського королівства. Занепад міст, погіршення становища усіх верств населення викликали масові протести.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11