Органи ДПУ в реалізації дискримінаційної податкової політики щодо православного духовенства у 1920-х роках

Сторінка 1

Сучасна історична наука виявляє значний інтерес до вивчення становлення взаємин православних конфесій з радянською владою впродовж першого десятиріччя її існування. Особливої гостроти ця проблема набуває у контексті розколу Російської православної церкви і виділення з її лона обновленських течій, серед яких аналізується передусім діяльність Живої церкви та Всеукраїнської православної синодальної церкви. Принципового значення у поглядах і дискусіях дослідників набуває питання оцінки ролі органів державної влади у ескалації церковного розколу і їх ставлення до обновленських течій. Наприклад, О.Ігнатуша вважає, що відбулася невиправдана абсолютизація ідеологеми, висловленої свого часу В.Пащенком як новаторської, про обновленський рух як „породження Державного політичного управління (ДПУ)” [1]. В унісон звучить і висновок А.Киридон, яка наголошує на внутріцерковній природі обновленського руху [2]. Не відкидаючи наведені точки зору та погоджуючись з висновками окремих публікацій останніх років, вважаємо за потрібне висловити деякі міркування на підставі виявлених архівних документів.

Радянська держава обрала одновимірний курс формування суспільства суцільного атеїзму. У рядах більшовицького керівництва в центрі і особливо на місцях панували лівацькі настрої і тенденції в системі антирелігійної політики. Така практика привела до посилення антибільшовицьких настроїв, особливо на селі. Тези ЦК КП(б)У з антирелігійної пропаганди 1921 р. націлювали агітаторів на озброєння науковими методами переконання, просвітницьку роботу, „оскільки для селянських мас релігія заміняє майже всі форми культурної свідомості і побуту”, а „пряме руйнування релігії озлоблює маси”. Рекомендувалося враховувати високий рівень релігійності і забобонів в Україні, „що допомагає утвердитися думці про радянську владу як владу антихриста” [3, арк.99,100].

Відтак радянській владі довелося застосовувати більш гнучку тактику в боротьбі з релігією. Поряд з пропагандистською критикою церкви і духовенства як експлуататорів, осередків „темряви і неуцтва”, „чорносотенної контрреволюції” держава широко використовувала органи державної безпеки. Державне політичне управління (ДПУ) здійснювало спеціальні таємні операції по розкладанню релігійних організацій, створенню сепаратистських течій у середовищі Російської православної церкви та Української автокефальної православної церкви, на механізмові яких автор акцентувала увагу в низці публікацій.

Починаючи з 1922 р., зусилля чекістів були спрямовані на підтримку радикальної обновленської течії в РПЦ - Живої церкви. Прихильникам нової течії, що задекларувала себе альтернативною політиці патріарха Тихона, органи ДПУ всіляко сприяли у захопленні посад у церковних структурах, збільшенні кількості обновленських парафій. Робота з „розкладання РПЦ” з боку ДПУ передбачала також збирання компрометуючого матеріалу на представників „старого духовенства”, застосування репресій. Очевидно, що висловлена Ф.Дзержинським у грудні 1920 р. ідея про те, що у боротьбі з церковним впливом „може лавірувати тільки ВЧК”, активно впроваджувалася на практиці. Низка виявлених архівних документів дозволяє стверджувати, що в системі антирелігійної стратегії органи ДПУ домінували над іншими державними органами. Зокрема цілком таємний циркуляр ЦК КП(б)У від 19 березня 1924 р. наголошує якраз на цьому: „З метою зміцнення обновленської церкви і розкладання тихонівської необхідно використовувати не тільки агентурно-оперативні методи роботи органів ДПУ, але й інші радянські органи, з якими релігійні громади, парафії і т. д. входять у ті чи інші стосунки (губвиконкоми, губліквідкоми, фінвідділи, прокуратура та ін.) [4, арк.4]. При цьому губвідділи ДПУ, „пильно стежачи за всіма потребами обновленських парафій і тихонівських, повинні у контакті зі згаданими органами, тобто через них, (ретельно приховуючи свою – ДПУ – участь у цьому), всіляко надавати сприяння першим і протидію другим”. Так, наприклад, пропонувалося при встановленні податків на обновленців „брати по можливості нижче, і в усякому разі не вище встановленого мінімуму, а з тихонівців – не нижче встановленого максимуму” [4, арк.4]. Аналогічне сприяння обновленцям передбачалося і в придбанні помешкань, пошуках коштів, здійсненні культово-обрядових дійств тощо.

Сторінки: 1 2 3